a

LITEK veiklos koordinatorius
VĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“

Savanorių pr. 235 Vilnius, LT-02300
Telefonas: 8 5 266 16 40
Faksas: 8 5 260 23 17
El. paštas: info@litek.lt

LITEK™ > Pranešimai  > Investicijos MTEP veikloms: priemonė Intelektas

Investicijos MTEP veikloms: priemonė Intelektas

Nuolatinis inovacijų kūrimas ir diegimas yra vienas veiksnių, lemiančių verslo konkurencingumo didinimą ir šalies ekonomikos stiprėjimą. Dėl šių priežasčių valstybė skatina įmones investuoti ir pati investuoja į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Nuolat skelbiami įvairaus pobūdžio kvietimai teikti paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių lėšų bendrai finansuojamus projektus, suteikia galimybę įmonėms didinti savo plėtrą, užkariauti naujas rinkas, veiklą grindžiant inovatyvių produktų, procesų ar technologijų kūrimu.

Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio nariai, savo veiklos pobūdžiu atitinkantys sumaniosios specializacijos kryptį „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“ taip pat aktyviai naudojasi galimybe didinti įmonių plėtrą. Viena pastūrųjų priemonių – „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“. 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ tikslas – paskatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus MTEP, taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2017 m. vasario 13 d. Nr. Įsakymu 4-92/V-74 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“, prašymai dalinai finansuoti projektus buvo patvirtinti pareiškų teikėjams – UAB „Ekspla“ (projekto partneriai: UAB „Lidaris“, UAB „Optida“) ir UAB „Precizika Metrology“ (partneris: UAB „Elas“), UAB „Nova Fabrica“ (projekto partneris: VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC)).

Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio narių įgyvendinami projektai, pasinaudojus finansavimo priemone „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“:

Ultratrumpieji impulsai ateitiems technologijoms (TRUST)
Projekto apimtis: 1,2 mln. Eur

Tobulėjant technologijoms pasaulyje vis daugiau tyrimų yra su itin galingais femtosekundiniais impulsais, tačiau jų praktinį pritaikymą stabdo impulsų šaltinių sudėtingumas bei technologijų netobulumas. Siekiant patenkinti tokių šaltinių poreikį ir paruošti technologinę bazę ultra aukštos (TW klasės) galios femtosekundinėms sistemoms, projekto metu UAB „Ekspla“ kartu su partneriais sukurs didelės energijos itin didelės smailinės galios femtosekundinių impulsų generacijai kompaktišką lazerinę sistemę bei išbandys kelias esmines stiprinimo ir impulsų spaudimo technologijas, reikalingas galingiausioms pasaulio lazerinėms sistemoms kurti. Projekto metu užsibrėžta sukurti prototipą, kurio pagrindu bus hibridinis lazeris sudarytas iš šviesolaidinio lazerinio užkrato bei kieto kūno diodais kaupinamo galios stiprintuvo. UAB „Optida“ bus atsakinga už optinių dangų, pasižyminčių dideliu atsparumu aukštos galios femtosekundiniams impulsams, kūrimą, įgalinančios pasiekti užsibrėžtus didelės smailinės galios parametrus.

Inovatyvios robotinės matavimo sistemos ir jų optiniai komponentai
Projekto apimtis: 686 tūkst. Eur

Projektas skirtas didinti UAB „Precizika Metrology“ konkurencingumą tarptautinėse rinkose, sukuriant 5 naujas robotines matavimo sistemas ir jų komponentus. Projekto metu bus vykdomos MTEP veiklos, kurių metu bus sprendžiami moksliniai/technologiniai neapibrėžtumai bei ieškoma naujų žinių, reikalingų naujų robotinių matavimo sistemų ir jų komponentų, pasižyminčių naujomis techninėmis charakteristikomis, sukūrimui. Sukurtus produktus planuojama pateikti į rinką ir ženkliai padidinti pardavimų pajamas. Projekto aprėptyje UAB „ELAS“ bus atsakingas už stiklo lazerinio mikroapdirbimo – pjovimo stendo sukūrimą.

MINI-PLASMA ir MINI-MASSSPEC jutiklių kūrimas
Projekto apimtis: 370 tūkst. Eur

Projekto metu UAB „Nova Fabrica“ siekia sukurti du naujus aukšto tikslumo ir patikimumo prietaisus – jutiklius, skirtus vakuuminių gamybos procesų aplinkos matavimui su tiesioginiais taikymais saulės baterijų, plokščiųjų ekranų, architektūrinio stiklo ir kt. gamybos procesuose. Jutikliai galės būti naudojami visuose fizinio garų nusodinimo (angl. Physical Vapour Deposition, PVD) technologijomis paremtuose procesuose, didelė svarbą teikiant didelė svarba yra teikiama reaktyviam magnetroniniam dulkinimui (angl. Reactive Magnetron Sputtering, toliau RMD). Siekiama, kad pramonės šakose, kuriose yra naudojami magnetroninio dulkinimo procesai, naujieji jutikliai dėl didesnio poveikio proceso rezultato kokybei pakeistų šiuo metu naudojamus. Jutikliai, skirti plonų sluoksnių formavimui vakuume įvairiomis technologijomis, elektronpluoščio garinimo, jonapluoščio ir magnetroninio dulkinimo, vakuuminių procesų aplinkos matavimui, bei suformuotų dangų savybių tyrimai bus atlikti FTMC optinių dangų laboratorijoje.